Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelé Ubytování na Lontu poskytují služby ubytování všem zájemcům o ubytování v rekreačním objektu Ubytování na Lontu, obec Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav. Osoby mladší 18-ti let mohou těchto služeb užívat pouze prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18-ti let.
 2. Podpisem objednávky zákazníkem a jejím doručením provozovatel provozovatelům uděluje zákazník výslovný souhlas a současně závazný pokyn k tomu, aby provozovatel provozovatelé bez odkladu započali s poskytováním zprostředkovatelských služeb ve smyslu ust. § 1837 písm. a) Občanského zákoníku.
 3. Poskytnutí služby zákazníkům Ubytování na Lontu vznikne potvrzením písemné „Objednávky pobytu“ (dále jen objednávka), za kterou se považuje řádně vyplněná a podepsaná objednávka, popř. jiný vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky. Za potvrzení objednávky se považuje den doručení provozovatelům Ubytování na Lontu vystaveného písemného potvrzení objednávky zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou zákazník na objednávce uvedl.
 4. Součástí celkové ceny za pronájem objektu, která je uvedena na webových stránkách Ubytování na Lontu, je vždy i spotřeba elektrické energie, vody, otopu a poplatek obci.
 5. Zákazníci po příjezdu na ubytování skládají kauci ve výši 2 000 Kč.

II. Vybavení a služby

 1. Vybavení rekreačního objektu je deklarováno v rámci jeho popisu na internetu. Vybavení objektu se v čase může měnit oproti stavu, který je zachycen na fotografiích. Rozhodující je proto vždy výčet vybavení uvedený v popisu objektu. Některé prostory objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny – tyto nejsou předmětem rekreačního pronájmu.
 2. Detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí objektu provozovatelprovozovatelé sdělují na vyžádání zákazníka.
 3. Počet lůžek (včetně přistýlek) stanovuje maximální počet osob, které mohou být ubytovány (včetně dětí). Zákazníci berou na vědomí, že objekt je dimenzován na maximální počet osob a v případě jeho překročení mohou provozovatelprovozovateli vzniknout škody. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany zákazníka je provozovatelprovozovatel oprávněn odmítnout ubytování zákazníka, případně ukončit či odstoupit od ubytovací smlouvy a takový pobyt zákazníkovi, resp. jeho vícečlenné skupině jednostranně ukončit či zrušit, a to bez náhrady a bez povinnosti vracet již inkasované platby a poplatky.

III. Délka pobytu

 1. Pobyty jsou víkendové (nástup v pátek, ukončení neděli) nebo týdenní (sobota – sobota) nebo ve zkráceném týdnu – všední dny (pondělí – čtvrtek). Délka pobytu může být stanovena i dohodou.
 2. Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 15 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li předem s provozovatelprovozovatelem dohodnuto jinak.

IV. Způsob objednávání a úhrady pobytů:

 1. Do objednávky je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení. Objednávky je třeba zaslat na uvedené kontaktní údaje Ubytování na Lontu.
 2. Potvrzení objednávky Ubytování na Lontu zákazníkovi zašlou provozovatelé e-mailem, společně s podklady k úhradě platby za pobyt. Termín úhrady musí být dodržen. Nebude–li objednávka pobytu prokazatelně zrušena písemně (i elektronicky), platí stornovací podmínky.
 3. Po uhrazení platby na bankovní účet provozovatelů zašlou provozovatelé zákazníkovi potvrzení objednávky a další upřesňující údaje (adresa, telefon a další potřebné informace).
 4. Provozovatelé požadují zaslání platby za pobyt před nástupem na pobyt na bankovní účet provozovatelů.Přesná částka splatná provozovateli, je uvedena na potvrzení objednávky.
 5. Objednavatel je povinen seznámit se s obchodními podmínkami a odesláním objednávky bere tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi, a to i jménem spolucestujících osob. Smluvní vztah mezi provozovateli a objednavatelem nabývá platnosti úhradou celé platby (připsáním na bankovní účet provozovatelů).
 6. Termíny plateb jsou uvedeny v „Potvrzení objednávky – výzvě k zaplacení“. V případě nedodržení termínu splatnosti mají provozovatelé právo službu neposkytnout a objednavatel je povinen uhradit stornovací poplatky.
 7. Majitel nebo jím pověřená osoba čeká v rekreačním objektu nebo na předem dohodnutém místě a odevzdá klíče od objektu. Jestliže objednavatel nemůže převzít objekt dle ujednání, např. kvůli dopravní zácpě, z osobních důvodů apod., je nutno informovat majitele objektu nebo pověřenou osobu o zpoždění. Objednavatel se při předání řádně seznámí s objektem a s pokyny majitele.
 8. Pobyt klientů v objektu se řídí výhradně pokyny majitele objektu, jemuž je objednavatel odpovědný i za případné škody.

V. Ceny služeb

 1. Na webových stránkách Ubytování na Lontu jsou uváděny ceny pobytů v běžné sezóně i v mimořádném termínu: Vánoce a silvestr.
 2. Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění dalších změn a dodatků.
 3. Provozovatel má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 2 000,- Kč za účelem vinkulace finančních prostředků pro případ poškození, zcizení zařízení objektu. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození či zcizení majetku.
 4. Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, provozovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce. Objednavatel je povinen předat objekt s provedeným základním úklidem. Provozní úklid mezi turnusy zajišťuje provozovatel.
 5. Provozovatelé si vyhrazují právo na zvýšení ceny za pronájem v případě změny ubytovacích podmínek, při zvýšení cenových nákladů, či inflaci, tedy finanční situace, které nešlo předvídat.

VI. Stornovací podmínky

 1. Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované provozovatelem, a to do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou (i e-mailem).Za okamžik odstoupení se považuje den doručení zrušení objednávky provozovateli.
 2. Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen provozovateli zaplatit storno poplatky ve výši: a) 20% z celkové ceny za pronájem účtované provozovatelem při zrušení objednávky 29 – 21 dnů před nástupem. |b) 50% z celkové ceny za pronájem účtované provozovatelem při zrušení objednávky 20 – 8 dnů před nástupem. | c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované provozovatelem při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem.
 3. Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku v případě nahodilých a nepředvídatelných událostí (jako např. přírodní katastrofy, sněhové kalamity a podobně, stejně jako dle čl. VIII. těchto Všeobecných podmínek).

VII. Reklamace

V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u provozovatele. Pokud se nedostatky či závady nepodaří odstranit, má zákazník právo uplatnit reklamaci u provozovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou doporučeného dopisu či emailem. Provozovatelé neodpovídají za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb, uváděných v odstavci Výlety po okolí. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů, jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační. Orientační mohou být taktéž názvy lokalit, obcí či osad, ve kterých se objekty nachází, kdy může být u názvu a popisu objektu použit širší či obecnější označení lokality či obce. Provozovatelé neodpovídají za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského zvířectva v bezprostředním okolí objektuVIII. Zrušení pobytu ze strany provozovatele

 1. Provozovatel je vedle výslovně uvedených případů v těchto podmínkách (např. čl. II. 3) dále vždy oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě nabídnou provozovatelé klientovi v rámci svých možností adekvátní náhradu (jiný termín pobytu). V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, zavazuje se provozovatel zaplatit či vrátit zpět veškeré zákazníkem již uhrazené částky, týkající se pobytu (včetně rezervačního poplatku), a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.

VIII. Pojištění pobytu

 1. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené provozovatelé neodpovídají. Doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění pro pobyty v ČR.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 02.05.2020.
 2. Zákazník objednávkou pobytu stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi provozovatelprovozovateli a objednavatelem lze řešit také mimosoudní cestou. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu provozovatelé doporučují objednavateli nejdříve využít kontakt lont@ubytovaninalontu.cz k vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednavatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 3. Podpisem písemné objednávky či zasláním internetové či emailové objednávky se provozovatelům uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a posléze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely provozovatelů Ubytování na Lontu, a to pro budoucí nabídky služeb provozovatelů, včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání emailové marketingové nabídky Ubytování na Lontu. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech. Osobní data chrání provozovatelé v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Bez souhlasu zákazníků nebudou osobní údaje předány žádné jiné třetí straně. Jedinou výjimku tvoří zákonná povinnost předat některému státnímu orgánu evidované údaje. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně či jinou vhodnou formou odvolán.
 4. Ubytování na Lontu používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Příjemný a nerušený pobyt a šťastný návrat domů Vám přejí provozovatelé.